Povodňové prohlídky

Zajišťují členové PK alespoň 1 x ročně v období před jarním táním s důrazem na drobné vodní toky.

Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňový orgán provede alespoň 1 x ročně (při očekávání větších průtoků - jarní tání, přívalové letní deště) prohlídku Děrenského potoka a jejích přítoků na katastru obce) a záplavových území a uloží odstranění překážek, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně (vpusti, zatrubnění, propustky). Závady na vlastním toku nebo jeho objektech budou neprodleně ohlášeny správci vodního toku.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádějí v únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových (dešťových) srážek. Účelem je zabezpečení dostatečného odtoku
z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina v tocích a posuzuje možnost vzniku ledových bariér.