Popis správního území obce Kujavy

Základní informace

Adresa OÚ Kujavy 86, 742 45 Kujavy
Kontakty tel.:   556 740 023, 732 454 095
web: www.kujavy.cz
Geografické souřadnice katastru  
Obec Kujavy 17° 58' 21'' E 49° 42' 12'' N
Nadmořská výška 258 m n. m.
Výškový systém výškopisných údajů Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Geografické informace

Rozloha území katastru obce 942 ha.
Zastavěné plochy 15 ha
Orná půda  760 ha
Zahrady 41 ha
Trvalé travní porosty 38 ha
Zemědělská půda 839 ha
Lesní půda 14 ha
Vodní plochy  8 ha
Ostatní plochy  66 ha

Demografické údaje

Počet obyvatel obce v roce 2013 568
Ekonomicky neaktivní (60 a více) 103
Ekonomicky aktivní (15 – 59 let) 349
Děti do 14 - ti let 116

Zásobování vodou a energiemi:

Zdroje pitné vody

Obec Kujavy má veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce, provozovaný spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Kanalizace a odpadní vody

Obec má vybudovanou v menším úseku. Vše je v majetku obce.

Zemní plyn

Je dodáván provozovatelem distribuční sítě RWE GasNet, s.r.o.

El. energie

Je dodávána – z ČEZ Distribuce, a. s.. Kujavy jsou zásobovány elektrickou energií, přenosová soustava je spravována – ČEZ Distribuce, a.s.