Stanovená záplavová území

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

V katastrálním území obce Kujavy nebyla vodoprávním úřadem stanovena žádná záplavová území. Nejbližší záplavové území bylo stanoveno Okresním úřadem Nový Jičín na vodním toku Husí potok a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje na vodním toku Odra. Tato stanovená záplavová území ale nezasahují do katastru obce Kujavy, proto nejsou součástí grafické části tohoto PP.