POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KUJAVY

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Kujavy ID dPP:11327 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Kujavy podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Bílovec. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Kujavy a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na ky.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Děrenský potok
  • Bravinský potok
  • Kostelecký potok, Pustějovský potok

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Odry, s. p., Skotnice
Č.j.: 06322/922/45.01/2015 ze dne 19.05.2015

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Odry, Frýdek-Místek
Č. j.: .LCR951/002108/2015   ze dne 29.05. 2015
 
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:
Městský úřad Bílovec, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MBC/20119/15/ŽP/kla 1131/2015 ze dne 21.07. 2015
 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 07.2015
organizační část 07.2015
grafická část 07.2015
přílohy 07.2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11.2019
offline verze 07.2015
digitalizovaná verze 11.2019
databáze POVIS 11.2019

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.