Druh a rozsah ohrožení

Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v obci Kujavy dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu
a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.

Přirozená povodeň

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami;
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).

Přirozená povodeň v obci Kujavy se nepředpokládá.

V případě povodní v obci Kujavy je možná povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň), která se může objevit zejména v letních měsících na Děrenském potoce.

Blesková povodeň se považuje za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Mapa - Riziková území při přívalových srážkách >>

Riziková území při přívalových srážkách na k.ú. jsou na dolním konci obce z obou stran Děrenského potoka.

Řeka Odra

Hydrologické pořadí: 2-01-01-001

Tok Odry nepředstavuje ohrožení pro obec Kujavy

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Kujavy nejsou od Odry ohrožené Q100 (stoletou vodou) nemovitostí

Děrenský potok

Hydrologické pořadí: 2-01-01-098

Tok Děrenský potok – povodňové epizody jsou především bleskového charakteru. Dále hrozí průsaky nebo přetečení břehových hrází. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace, dále na malých propustcích pod komunikací a zpětné vzdouvání vod při vysokých stavech Děrenského potoka.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Kujavy nebylo doposud stanoveno území, které je zaplavováno při průtocích v Děrenském potoce Q100. Nejohroženější je povodňovými průtoky dolní konec obce v okolí dálničního mostu.

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů v obci Kujavy na katastru obce - jde především o nekapacitní mostky a lávky – při zanesení dojde k omezení průtoku, které by mohlo způsobit vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.

Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta Děrenského potoka buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky.
V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení půdy vodou k sesuvům půdy na pozemcích a zahradách domů s následným bahno tokem.

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních tratích nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce. Nejvíce rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v obci Kujavy.

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Tento druh povodně na k.ú. Kujavy nehrozí, jelikož se zde nenachází vodní díla – VD I. - III. Kategorie. (V Děrném - obci nad Kujavami je rybník).