Odtokové poměry

vodního toku Děrenský potok s přítoky v intravilánu obce Kujavy nejsou v zájmovém území výrazněji ovlivněny s výjimkou zejména stávajících mostních objektů, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážky i při odtoku menších povodňových vod.

Při průchodu povodňových vod dochází k vybřežení povodňových vod a zaplavení inundačních území podél obou břehů vodního toku Děrenský potok zpočátku v dolním konci obce v okolí pod tělesem dálničního mostu.

Odtok povrchových vod je pak ovlivněn snížením průtočné kapacity koryta Děrenského potoku v místech mostních profilů a ostatních překážek v inundaci, tj. zejména obytnou zástavbou, zdmi domů, ploty apod. Tyto objekty způsobují změny směru odtoku povrchových vod a také jejich zpětné vzdutí a zvětšení zátopových ploch.

Plošný odtok srážkových vod z přilehlých lokalit je znemožněn v případě naplnění koryta Děrenského potoku také (týká se zejména vyústění kanalizací, případně melioračních odpadů), navíc vzhledem k tomu, že výustní objekty melioračních odpadů a kanalizací nejsou vybaveny většinou zpětnými klapkami, dochází ke zpětnému vzdutí a zatopení dalších lokalit (zejména suterény odkanalizovaných objektů).